Blacklist / Safelist

Blacklist / Safelist

פתח גרסה מונגשת

המשתמש יכול לנהל רשימה שחורה ורשימה בטוחה כדי לחסום או לאפשר העברת דואר מכתובות או דומיינים. הגישה לרשימה זו היא מתוך הדף האישי (איך נכנסים לדף האישי?) בלחיצה על Options (בפינה הימנית העליונה של הדף האישי), ובחירת Blacklist או Safelist בהתאמה.

עודכן: 27/08/2014 , 11:32