TechSec

במסך ההזדהות לרשת TechSec יש לרשום:

  • עבור משתמשי הסגל האקדמי והמנהלי — username@technion.ac.il
  • עבור סטודנטים לכל התארים — username@campus.technion.ac.il
  • password — סיסמת כניסה של חשבון זה המנוהלת באתר ניהול החשבונות

 

Guides for TechSec Hebrew
מערכת הפעלהמדריך 
Windowsלהתחברות מהירה ממערכות הפעלה Win10, Win8 יש לקרא בעיון

הוראות להתחברות ממערכת הפעלה Windows


ולהריץ מתקין מתאים:
macOSהוראות להתחברות ממערכת הפעלה macOS
iOSהוראות להתחברות ממערכת הפעלה iOS
Linux הוראות להתחברות ממערכת הפעהלה Linux
Andorid הוראות להתחברות ממערכת הפעהלה Android (ידני)
מדריכים להגדרה ידנית
Windowsהוראות להתחברות ממערכת הפעלה Windows 10 (ידני)
macOSהוראות להתחברות ממערכת הפעלה macOS (ידני)
Linuxהוראות להתחברות ממערכת הפעלה Linux (ידני)