Node.js לסביבת Node Package Manager תקיפת מאגר

24/07/2018

Node.js הינה סביבת פיתוח המאפשרת פיתוח בשפת JavaScript גם ליצירת יישומים עצמאיים (מחוץ לדפדפן) וכן ליצירת יישומים בצד שרת.
מאגר התוכנות המרכזי לשפה זו קרוי NPM (Node Package Manager).
לאחרונה בוצעה תקיפה נגד מאגר זה באמצעות שימוש בנתוני הזדהות שנמצאו במהלך תקיפה אחרת.

קרא מסמך מצורף