מערכות דיקן הסטודנטים

כוללות את המערכות הבאות:

מערכת מלגות סיוע לסטודנטים – מערכת לחישוב מלגות סיוע לבקשות סטודנטים (מלימודי הסמכה) לפי קריטריונים סוציואקונומיים ואקדמיים (כולל קליטת מלגות חוץ שנתנו  והשפעתם על חישוב הזכאות / סכום המלגה). המערכת מתופעלת על ידי משרד לשכת דיקן הסטודנטים.

מערכת מעונות – המערכת תומכת בכל תהליכי הטיפול בבקשות של סטודנטים (מלימודי הסמכה) לדיור במעונות הטכניון. החל בקליטת בקשות, חישוב ניקוד לזכאות על פי קריטריונים סוציואקונומיים ואקדמיים, הקצאת מקומות, חיתוך להחלטות, מתן תשובות ובקשות למעברים. תהליכים שמתקיימים פעמיים בשנה לפני תחילת כל סמסטר ומטופלים במשרד מעונות ראשי. מערכת מעונות מנהלת גם את המצבת ואת תפוסת החדרים בכל המעונות בקמפוס ובבניין קסל שמחוצה לו. שיבוץ ודיווח כלל הדיירים (מאוכלוסיות שונות: מכינות, הסמכה, תארים גבוהים, פוסט-דוקטורנטים וסגל אקדמי) הנכנסים והעוזבים מתבצעים במשרדים של אחראי האזורים השונים בקמפוס (שבעה אזורים). חישוב שכר הדירה וחישוב צריכה יחסית של מים וחשמל לחיוב מתבססים על דיווחים אלה ומועברים למחלקת חשבונות סטודנטים.

בנוסף מלווה המערכת גם תהליכים של ועדות משמעת וחקירות.

מערכת סל רווחה לסטודנטים חדשים – מאפשרת רישום בקשות של מועמדים, כבר משלב הרישום שלהם לטכניון, למעונות ולמלגת סיוע. קבלת התשובה לזכאות ניתנת מיד עם הקבלה לטכניון.