Sap Portal

SAP פורטל מאפשר גישה דרך האינטרנט למערכת SAP לשלוש קבוצות משתמשים:

 • אנשי סגל
 • עוזרי מחקר ומנהלי מעבדות
 • סטודנטים המתגוררים במעונות

אנשי סגל יכולים לקבל שירות בנושאים הבאים:

    א. הצגת מידע על מענקים וקרנות (מענקי מחקר, קרן קשרי מדע, מענקי שבתון).

    ב. קישורים בנושאי הוראה (Moodle, Upgrade, תזות, משאל המרצה הטוב).

    ג. חבור זמני לרשת האלחוטית (עובר אורח).

    ד. רישיונות תוכנה.

    ה. אישור כניסה לרכב (עבור אורח).

    ו. ביצוע הזמנות רכש.

    ז. דו"ח ציוד יקר ערך.

    ח. מערכת טפסים אינטראקטיביים המאפשרת דיווחים בנושאים שונים:

  • הצהרה על הקדשת זמן מלא
  • דיווח על ניצול ימי חופשת מחלה ושרות מילואים
  • בקשה לרישום הצעת מחקר
  • בקשת נסיעה לחו"ל
  • דו"ח פעילות מפורט לעניין המענק הדיפרנציאלי.

הפורטל בתוך הטכניון זמין לכל היישומים בכתובת:   https://portal.technion.ac.il

ניתן לגשת למערכת טפסים בלבד גם מחוץ לטכניון בכתובת:   https://portalex.technion.ac.il

 

עוזרי מחקר ומנהלי מעבדות יכולים לקבל שירות בנושאים הבאים:

     א. ביצוע הזמנות רכש.

     ב. אישור כניסה לרכב (עבור אורח).

סטודנטים המתגוררים במעונות יכולים לאשר כניסה לרכב בתנאים והגבלות שהוגדרו על ידי יחידת הבטיחות:

    א. סטודנטים לתארים גבוהים

    ב. סטודנטים מלימודי הסמכה