מערכות פיננסיות

 

אשכול – פיננסי:  SAP-Accounting

כולל את הניהול הרישום והדיווח על-פי החוקים החשבונאיים בישראל, עבור כל ישות סטטוטורית בארגון

(מנוהלות במערכת 30 קודי-חברה, שמאוחדות ל-9 ישויות סטטוטוריות מדווחות),
ואת הרישום והדיווח הפנימיים בקמפוס של הכספים בריכוז לישויות תקציביות ועל פי הכללים שנקבעים לכל ישות תקציבית מכל סוג: CO: מרכזי עלות, הזמנות פנימיות,    GM: מענקים,
FM: מרכז קרנות, קרנות, פריטי התחייבות,
PS: פרויקטים ואבני דרך בפרויקט: WBS.


הנהלת חשבונות (הספר הראשי – General Ledger)

המערכת אינטגרטיבית ובה רישום הפעולות החשבונאיות נובעות למעשה מהפעילויות הלוגיסטיות בשטח:
אספקות ללקוחות, קבלות-טובין מספקים, חשבוניות ללקוחות וחשבוניות מספקים, ניהול מחסנים וחומרים במחסן ועוד.
העיקרון המנחה הוא רישום נתון במערכת פעם אחת בלבד לטובת כל המודולים הזקוקים לנתון זה, במקום שבו הוא נוצר למשל כניסת חומר למחסן או ניפוק ועדכון המחיר נעשית במחסן, הרישומים החשבונאיים נעשים ברקע.

הרישומים נעשים תוך ביצוע בקרות התאמה על פי פרמטרים המוגדרים לפי צרכי הארגון,
התאמות שוטפות לכל חשבון מאזני לפי האירוע, שערוכים במטבע החברה (₪) והקבוצה (דולר).

יצירת פקודות אוטומטיות כמו ניכוי במקור, פיצול מע"מ וכו'.

יצירת פקודות רב חברתיות.

הנתונים הרשומים בספר הראשי מייצגים למעשה את הפעילות שנעשתה בכל הארגון, בכל תחום, ומהם מפיקים דו"חות: דו"ח מאזן כולל הביאורים המפרטים את הפעילות בכל אחת מהישויות התקציביות,
דו"ח רווח והפסד, דו"חות ניהוליים המותאמים לצרכי המשתמשים בארגון,

דו"חות מתואמים למדד.


לקוחות, אובליגו וגבייה (Account Receivables)

ניהול כל הלקוחות על נתוניהם באופן עדכני,
ורישום חשבונאי של הפעילות המתבצע מולם בשטח (sales & distribution).

אפשרות ללקוחות מזדמנים.

הגדרת אשראי פתוח ומכוסה ללקוח.

ניהול ומעקב יתרות הלקוח על פי סרגל תקופות מבוקש (יומי, חודשי וכו').

אפשרות גיול החוב תוך התחשבות בתקבולים עתידיים מהלקוח.

מערך גבייה משוכלל – כל הנדרש במסך אחד, כולל תיעוד ומשלוח מכתבי תזכורת והתראה.

"קרן מילווה", הלוואות לסטודנטים, מנוהלת במודול זה:

שמירת נתוני הפרעון ולוח הסילוקין לכל הלוואה והלוואה,

רישום אוטומטי להנהח"ש (את ההחזרים/תשלומים ואת השיערוכים)

והפקת דו"חות :  לוח סילוקין לכל הלוואה, דו"ח החזרי הלוואות צפוי/בפועל, דו"ח מצב הלוואות,  דו"חות שיערוך.


ספקים ותשלומים  (Account payables)

ניהול של כל הספקים על נתוניהם באופן עדכני,
ורישום חשבונאי של הפעילות המתבצע מולם בשטח (material management).

ניהול ומעקב אחרי מערך התשלומים לספק, החל מקליטת החשבונית, דרך הפקת הוראות תשלום ומהם הפקת התשלום עצמו, תוך תשלום ניכוי במקור על פי נתוני הספק ואפשרות הפעלת מערכת קיזוז לספק.

רישום התשלומים באופן אוטומטי לספרי הנהח"ש.

תשלומים לגורמים השונים בארץ ובחו"ל יכולים להתבצע במספר אופנים: שיקים, קובץ מס"ב/סחב"ל, העברה בנקאית או ביט.

הפקת מכתבי תשלום.

דו"חות - הפקת דו"ח תשלומים חזוי על פי מועד התשלום.

במודול זה מנוהל המעקב אחרי נסיעות לחו"ל של החוקרים בארגון: קלט פרטי הנסיעה, משיכת כספים עבור הנסיעה, דו"ח הוצאות בגמר הנסיעה ו"סגירת" הנסיעה תוך ביצוע קישור מלא למערכת הפיננסית.

במוסד הטכניון- ניתן לנהל את כל הוצאות הנסיעה כהמשך ישיר של טופס הנסיעות, ובסופו מתבצע רישום פיננסי כולל רישום פקודת מע"מ והוצאות עודפות.


דיווח לרשויות

דיווח תקופתי לרשויות המס – מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי. בדוחות אוטומטיים המותאמים לדרישות הרשויות השונות.


בנקים

קליטת דפי כל חשבונות הבנק בכל המטבעות, לכל ישות סטטוטורית באופן אוטומטי

וביצוע התאמה מול הפעילות שנרשמה בשטח על פי פרמטרים מוגדרים וניתנים לשינוי.

קליטת שערי מטבעות מהבנק באופן אוטומטי מידי יום.


תזרים

כלי לרישום וניתוח פעולות כספיות שבוצעו, וצפי תקבולים ותשלומים לטווח בינוני וארוך בארגון.

אפשרות פיצול תזרימי לכל פקודה בהנה"ח.

דו"חות : תזרים עבר, תזרים חזוי.

מסך לשימוש הגזבר – ריכוז היתרות בבנק לטווח הקצר וביצוע פעולות העברה מחשבון לחשבון.


נכסים - ניהול הרכוש הקבוע

חישוב ועדכון אוטומטי של הוצאות פחת עבור מס הכנסה ורישומן באופן אוטומטי לספרי הנה"ח.

ניהול נכסים מתואמים למדד.

דו"חות :  כרטסת עלויות לכל נכס / סוג נכס בחברה.

דו"ח עלות.

חישוב רווח הון.

דו"ח תנועות לנכס.

  

קופות/אתרי תשלומים

שירותי רישום פיננסיים לאתרי תשלום בכל הטכניון.

שירות זה ניתן לכל אתר תשלומים/תהליך תשלומים שנפתח בטכניון/מוסד הטכניון.

ניהול הקופות בקמפוס, במטות ובכל הפקולטות, ומעקב אחר תשלומים מהלקוחות, הפקת הקבלות.

ניהול מערכת הפקדה אוטומטי לבנק.

רישום אוטומטי לספרי הנהח"ש, תוך ביצוע התאמות.

טיפול בכרטיסי אשראי תוך עמידה בתקני PCI.

 

ריבית

קיימת אפשרות להרצת ריבית לחשבונות לקוחות (מיושמת אצל מממנים מסוימים במערכת) על בסיס יתרה יומית תוך הבחנה בין ריבית זכות, ריבית חובה וריבית חריגה. הפקת חשבונות אוטומטית על-פי תוצאת ההרצה. רישום פקודה למערכת הפיננסית.


תקציב

ניהול התקציב השוטף והבקרה של הארגון ביחידות הרווח וההפסד שבה (CO ו-FM), אפשרות לתכנון תקציב על סמך ביצוע שנה קודמת. הבקרה נעשית ב-₪ או בדולר לפי הצורך.

ניהול תקציבים "סגורים" (GM-מענקים, CO: הזמנות פנימיות) – על פי כללים הנקבעים לכל תקציב.

דו"חות : דו"ח תכנון מול ביצוע, דו"ח השוואה תקופתי ודוחות לפי סוגי הוצאה.

ניהול התקציב משלב דרישת הרכש ועד לתשלום לספקים, מתוקף האינטגרציה המערכתית.

הגדרת הרשאות לתקציב ברכש כולל בקרות online בעת קליטת תנועות הרכש.

ביצוע מעקב ובקרה על-ידי הגדרת work flow בארגון.