מדיניות הרחבת אשכול זאוס

 

פברואר 2020

מדיניות הוספת צמתי חישוב למחשב מקבילי מרכזי ותחזוקתם

 

כללי

מסמך זה מתאר את מדיניות האגף למחשוב ומערכות מידע כפי שגובשה על פי הנחיות ההנהלה, ואת יחסי הגומלין בין האשכול (Cluster) הכללי שמותקן בטכניון, ואשר נרכש במימון משותף של הטכניון, מרכז הסייבר, מרכז הקוונטום, והיחידה לאנרגיה, לבין צמתים (Nodes) חדשים הנרכשים על ידי חברי הסגל מתקציבי המחקר שברשותם.

שימוש במשאבים מרכזיים

חוקר המצטרף לאשכול באמצעות רכישת צמתי חישוב   פרטיים  על פי התצורות שיאושרו ע"י האגף ייהנה מהאפשרויות הבאות (חלק מהן כפופות לעלויות המפורטות בהמשך):

 1. שימוש ב Master Node של האשכול הקיים.
 2. כל משאבי התוכנה המרכזיים והרישוי המרכזי.
 3. אירוח פיזי בחוות השרתים של הצמתים אותם רכש, ובכלל זה:
  1. מיקום במסדי שרתים.
  2. אספקת חשמל כפולה.
  3. מערכת מיזוג יעודית.
  4. מערכת אל-פסק מרכזית.
  5. שרותי ניהול, System Administration, התקנות תוכנה ושדרוגים.
  6. לכול קבוצת מחקר יוקצה שטח אחסון בכמות 500GB במערכת המרכזית1.
  7. שרותי אבטחת מידע.
  8. שרותי תקשורת.
  9. שרותי ניטור, שליטה ובקרה.

זכויות החוקר

 1. משימות החישוב שיסומנו כשייכות לקבוצת המחקר של החוקר ייהנו מעדיפות מוחלטת בריצה על הצמתים הפרטיים של החוקר. לחוקר תינתן היכולת והזכות להגדיר מדיניות עדיפויות בין משימות החישוב של קבוצת המחקר שלו בכפוף ליכולות תוכנת ניהול התורים של האשכול. תוכנת ניהול התורים עצמה תיבחר ותותקן ע"י אגף מחשוב.
 2. החוקר יהיה רשאי להתקין תוכנה ייעודית בצמתי החישוב שרכש. כל רכש של תוכנה יתואם עם אגף המחשוב בטרם ביצוע הרכישה, על מנת לוודא כי ניתן ומותר להתקינה.

עקרון השיתוף והדדיות

 1. לחוקר בעל צמתים פרטיים זכות לשימוש באשכול הטכניוני הכללי, כמו לכל חוקר אחר בטכניון ובאותם תנאי שימוש ותשלום כפי שיקבעו לגבי צמתים אלו.
 2. צמתים פרטיים שאינם מנוצלים יועמדו לטובת המשתמשים האחרים באשכול.

עלויות כלליות

 1. מערכת HPC הינה מערכת מורכבת שתחזוקתה מבוצעת ע"י הרבה גורמים ודורשת רכש ציוד ושירותים.
 2. בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי לתקשוב מתאריך 6/1/2020 עלויות הרכש והשירותים יכוסו בהתאם למדיניות הבאה:
 3. בעת ביצוע הרכש, ישלם החוקר 30% מערך הזמנת הרכש עבור החומרה, לקרן ייעודית שתנוהל ע"י אגף מחשוב לצורך מימון תקורות של הליבות של הצמתים הפרטיים, עלויות תחזוקה, הרחבה (תקשורת, ארונות, כבילה, אל פסק, עבודת חשמל, מיזוג וכיוצ"ב), אירוח, שידרוגים עתידיים, והוצאות נילוות למעט האמור למטה.
 4. התשלום ייחשב כהשתתפותו של החוקר בנ"ל למשך 5 השנים הראשונות. ועדת ההיגוי תדון בהמשך לגבי עלויות שרתים פרטיים מעבר ל-5 השנים הראשונות.

עלויות תוכנה

 1. במידה ותוכנה לא חופשית ו/או לא ברישוי כלל טכניוני, החוקר יישא בעלויות רכישת תוכנה ייעודית עבורו. אין להתקין תוכנה ללא רישוי מתאים.
 2. כל ההתנהלות המנהלתית של חיוב תקציבי החוקרים תתנהל בין  אגף המחשוב ומערכות מידע ובין ראש המנהל (בלבד) של היחידה אליה שייך החוקר.

 


[1] מעבר לשימוש באחסון המקומי בהתאם לסעיף 3 תת-סעיף F תחת "שימוש במשאבים מרכזיים", כל שימוש נוסף במערכות האחסון והגיבויים המרכזיות יהיה בתשלום על פי המחירון המפורסם ע"י האגף למחשוב ומערכות מידע.

עודכן: 18/02/2020 , 14:30