זבולון בר-לב

זבולון בר-לב
  • זבולון בר-לב

  • דוא"ל: Zvoulun.Bar-Lev@technion.ac.il
  • טלפון: 829-2174
  • חדר: טאוב 107
  • תפקידים:
    • ראש  מחלקת  תקשוב.

      ניהול הרשת הטכניונית הכולל תכנונה ופיתוחה תוך קביעת סטנדרטים טכניוניים. אחריות לכל ציוד התקשורת ברשת הטכניונית. יזום תכנון וביצוע פרוייקטי תקשוב ואבטחת מידע. בקרה ותכנון עתידי של משאבי תקשוב מרכזיים. אחריות על מערכות השליטה והבקרה המרכזיות. אחריות למתן יעוץ למשתמשים ברמות ובמגזרים השונים, תוך מתן מענה לצורכיהם בתחום התקשוב והאבטחה. אחריות ניהולית, מקצועית ותפעולית על כל תחומי הטיפול של מחלקת תקשוב.